KVKK

KVKK Aydınlatma Metni

SINIRLI SORUMLU ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

 

07.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”, “Kanun”) uyarınca ; Sınırlı Sorumlu ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermekteyiz.

Amacımız; SINIRLI SORUMLU ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ tarafından hukuka uygun bir şekilde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında kişisel verileri SINIRLI SORUMLU ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ tarafından işlenen ortaklarımızı, potansiyel ortaklarımızı, üyelerimizi, potansiyel üyelerimizi, müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, yetkililerimizi, ziyaretçilerimizi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve yetkilileri ve üçüncü kişileri bilgilendirmektir.

Bu özen ve hassasiyet doğrultusunda SINIRLI SORUMLU ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ olarak hizmet sunduğumuz tüm taraflara, kurumsal işbirliği içinde bulunduğumuz kurum ve kuruluşlara ve çözüm ortaklarımıza iletmiş olduğunuz tüm kişisel verileri ve SINIRLI SORUMLU ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri Kanun’a uygun olarak, aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. Bu kapsamda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde kullanmakta, bu verileri işleme amacının gerektirdiği ölçüde personelimiz ve ilgili iş ortaklarımız ve personelinin erişimine açmaktayız.

 

  1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SINIRLI SORUMLU ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ tarafından işbu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz;

SINIRLI SORUMLU ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması

SINIRLI SORUMLU ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;

İş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması;

SINIRLI SORUMLU ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ’nin  hukuki, mali, ticari konular çerçevesinde stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA

    AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz;

SINIRLI SORUMLU ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

SINIRLI SORUMLU ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;

İş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;

SINIRLI SORUMLU ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ’nin hukuki, mali, ticari  konular çerçevesinde stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı iştiraklerimiz ile ortaklarımızla, sözleşmeli iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, gerekmesi halinde hizmet alınan üçüncü kişilerle iş süreçlerinin devamı için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlarla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,  faaliyetlerimizi yürütmek amaçları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

  1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz SINIRLI SORUMLU ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ tarafından internet sitesi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda yürütülen yöntemlerle; bu kanallar kullanılarak yürütülen  hizmet ve faaliyetler uygulanan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu aydınlatma metninin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE

    SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi kurumumuza iletmeniz durumunda, SINIRLI SORUMLU ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, SINIRLI SORUMLU ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Veri sorumlusu olarak yaptığımız inceleme sonucunda talebiniz kabul edilir veya gerekçesi açıklanmak sureti ile reddedilir. Cevap tarafınıza yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletmeniz gerekmektedir.

SINIRLI SORUMLU ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ’un çalışanları, kurumsal iş birliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlar ve ilgili diğer üçüncü kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre saklama yükümlülüğü olacağından, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talep SINIRLI SORUMLU ALFA ARGE KOZMETİK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ispat edici gerekli bilgi ve belgeler ve Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi info@alfaarge.com adresine iletebilirsiniz.

Alışveriş Sepeti